امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

نرم چوب ها و سخت چوب ها

عبارت نرم چوب و سخت چوب به طور وسیعی در تجارت چوب به کار برده می شود و اغلب موجب سردرگمی می شود. اصطلاح نرم چوب به سوزنی برگان، اشاره می کند و در عین حال برخی از آنها چوب هایی کاملا سخت را ایجاد می کنند.

عبارت سخت چوب برای توصیف چوب های استحصالی از درختانی که پهن برگ نامیده می شوند به کار برده می شود و همچنین شامل گونه هایی می شود که چوب آنها حقیقتا خیلی نرم است.

درختان سوزنی برگ از نظر گیاه شناسی به عنوان بازدانگان شناخته می شوند، زیرا دانه ها در سطح فلس های مخروط به صورت آشکار و نمایان نمو می یابند.

درختان پهن برگ از نظر گیاه شناسی به عنوان نهان دانگان یا گیاهان دارای دانه های پنهان شناخته می شوند، زیرا دانه ها در یک تخمدان که سرانجام تبدیل به یک کپسول دانه می شوند، نمو می یابند.

این تفاوت ها در کارایی انتقال و جایگزینی آب، تاثیر قابل ملاحظه ای در ساختمان چوب آلات استحصالی از آنها دارد.

ساختمان سوزنی پهن برگان

سوزنی برگان ساختمان یکنواختی دارند. در حدود 95-90 % چوب از سلول های باریک در طول محور تنه با انتهای مسطح یا باریک شونده بسته، جهت دهی شده اند.

ساختمان پهن برگان

پهن برگان ساختمانی پیچیده تر را ارائه می دهند و وظیفه تامین مقاومت ها و هدایت آب عمدتا به عهده انواع مختلف سلول ها می باشد، جابه جایی آب احتمالا در سطح محدود در الیاف صورت می پذیرد و وظیفه اصلی تراکئیدهای پهن برگان می باشد.

تفاوت های بین گونه های سوزنی برگ و پهن برگ

در سطح مولکولی، درختان سوزنی برگ و پهن برگ مشابه هم می باشند، هرچند که دارای ترکیبات لیگنین و همی سلولز متفاوت می باشند. درختان سوزنی برگ دارای ساختاری از برگ ها و چوب می باشند که از دست رفتن آب در محیط های خشن و نامساعد را کاهش می دهد. اما این محیط های زیستی به ویژه محیط زیست های سردتر، موانعی را بر سر راه شکل گیری مطلوب درخت ایجاد می کند. اگر درخت دارای تنه مستقیم و ساختار شاخه باز باشد، راحت تر میتوان از خسارت ناشی از بادهای شدید و ریزش برف جلوگیری نمود.

برگرفته از کتاب تخریب چوب آلات ساختمانی

Contact us

Middle East OFFICE 

No9, Isargaran Ave, Sadatabad, Tehran, Iran

Tel:(0098)2126742140

Tel:(0098)2126742159

Cellphone:(98)9123074931