امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رطوبت چوب

 

مقدار آبی که در واحد وزن چوب موجود است رطوبت چوب می نامند و آنرا گاهی نسبت به وزن خشک و گاهی نسبت به وزن مرطوب چوب می سنجند. در حال حاظر اکثرا محاسبات رطوبت، نسبت بوزن خشک چوب سنجیده میشود.

از آنجا که تقریبا کلیه خواص فیزیکی، مکانیکی و تکنولوژیکی چوب وابستگی شدیدی به مقدار رطوبت آن دارد و به علاوه دانستن مقدار آن ها را در چوب خشک کنی و نیز تعیین مقدار ماده چوبی توده های جنگلی راهنمائی می کند، مطالعه آن اهمیت زیاد دارد.

الف- همبستگی با وزن مخصوص چوب:

تغییر درصد رطوبت، مستقیما سبب تغییر وزن مخصوص چوب می شود. از این نظر همیشه وزن مخصوص چوب را با مقدار رطوبت آن ذکر می کنند. وزن مخصوص در 12 % رطوبت را وزن مخصوص عادی چوب می نامند. از دانستن درصد رطوبت و وزن مخصوص چوب یک توده جنگلی می توان با تخمین حجم سرپای آنها در هکتار به وزن خشک موجود در هکتار آن توده جنگلی پی برد. اهمیت این امر در کارخانه های کاغذ و فیبرسازی که وزن خشک چوب را مورد توجه قرار می دهند، به خوبی درک می شود.

ب- همبستگی با تغییر ابعاد چوب:

این دو خاصیت مستقیما به هم وابسته اند و همواره افزایش ابعاد چوب نتیجه ازدیاد رطوبت آن است و بالعکس. ولی در بیشتر از رطوبت معینی، به نام نقطه اشباع فیبر، که برای گونه های مختلف و رویشگاههای گوناگون از 25 % تا 50 % متغیر است، ابعاد چوب ثابت می مانند.

ج- همبستگی با خواص الکتریکی و حرارتی چوب:

هدایت الکتریکی چوب با افزایش رطوبت آن زیاد شده ولی مقاومت الکتریکی آن کاهش می یابد. افزایش هدایت حرارتی چوب مستقیما به مقداررطوبت آن وابسته است.

د- همبستگی با کیفیت مکانیکی:

تغییرات رطوبت چوب مستقیما سبب تغییر مقاومت چوب در برابر نیروهای مختلف می شود. این امر به حدی، در مکانیک چوب اهمیت دارد که ضریب مشخصی را به آن اختصاص داده اند. و از آن گذشته نتایج کلیه آزمایشهای مکانیکی چوب، بر طبق نرم بین المللی باید در رطوبت 12 % عرضه شود.

نتیجه: با افزایش رطوبت از مقاومت چوب کم می شود.

ه- همبستگی با دوام چوب و سایر خواص آن:

فعالیت و خسارت بعضی از عوامل بیولوژیکی( قارچها) که دوام چوب را پایین می آورند، از هنگامی در چوب آغاز می شود که این ماده رطوبت زیاد داشته باشد (بیش از 20 %) از این رو عموما در مصرف چوب رطوبت آنرا با روشهای چوب خشک کنی به کمتر از 20 % تنزل می دهند. سایر خواص چوب نظیر قابلیت اره کشی، چسب خوری، رنگ پذیری، پرداخت و غیره نیز همراه تغییر رطوبت این ماده عوض می شوند.

اندازه گیری مقدار رطوبت چوب:

در علم شیمی درصد مقدار آب اجسام را نسبت به وزن کل (وزن خشک + وزن آب محتوی) آنها می سنجند. ولی در مورد چوب درصد آب نسبت به وزن خشک این جسم سنجیده می شود.

روشهای اندازه گیری عبارتند از:

الف- روش وزنی (روش معمولی)

ب- روش تقطیر چوب به کمک گزیلن

ج- روش الکتریکی

تغییرات رطوبتی چوب

رطوبت چوب پیوسته در حال تغییر است. این کفیت از یک سو بستگی به ساختمان مخصوص و متخلخل این ماده داشته و از سوی دیگر مربوط به حالات مختلف هوا از لحاظ حرارت و رطوبت می باشد. از این نظر باید دید، که آب به چه صورتی در چوب جای گیر شده و وابستگی آن با هوای مجاورش چگونه است.

الف- حالات مختلف آب در چوب:

1)آب ساختمانی یا نهادی

2)آب آغشتگی (چسبیده به الیاف چوبی)

3)آب آزاد

ب- تعیین رطوبت حداکثر در چوب

ج- تعادل رطوبت چوب با هوای مجاور

د- درصد رطوبت در حالات مختلف چوب

ه- چوب خشک کنی در هوای آزاد (بطور طبیعی):

1)نحوه عمل خشک کردن طبیعی

2)طریقه دسته بندی

3)شرایط کلی خشک شدن چوب

4)مدت خشک کردن

برگرفته از کتاب تکنولوژی چوب

Contact us

Middle East OFFICE 

No9, Isargaran Ave, Sadatabad, Tehran, Iran

Tel:(0098)2126742140

Tel:(0098)2126742159

Cellphone:(98)9123074931