امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

وزن مخصوص چوب

 

وزن مخصوص چوب عبارت است از رابطه بین حجم معینی از این ماده، که در رطوبت های مختلف تغییر می کند، و وزن همین حجم از ماده مذکور، که مانند وزن مخصوص سایر جامدات نسبت به آب (معیار وزن مخصوص مایعات و جامدات) سنجیده می شود.

با توجه به تخلخل این جسم و کیفیت ویژه این ماده در برابر رطوبت محیط، وزن مخصوص چوب در شرایط مختلف هوا تغییر می کند. وزن چوب از صفر درصد رطوبت تا رطوبت حداکثر پیوسته در تغییر است در حالی که تغییرات حجم آن در رطوبت بیش از نقطه اشباع فیبرها، متوقف می شود. در حالت کاملا خشک (انیدر) از مقایسه وزن مخصوص چوب انواع درختان می توان تقریبا پی به کیفیت آنها برد. زیرا در این حالت چوب منحصرا متشکل از خلل و فرج (حجم خالی) و دیواره های سلولی می باشد (در این مورد از مواد ذخیره که مقدار ناچیزی از وزن چوب را شامل می شوند صرفنظر می کنیم). بالنتیجه چوبی که وزن مخصوص بیشتری داشته باشد به منزله آن است که در یک واحد حجم ماده بیشتری اندوخته دارد و ویژگیهایش با چوب سبک متفاوت است. می توان گفت وزن مخصوص با مقاومت چوب، با کاربردهای آن و بسیاری از خواص فیزیکی بستگی دارد. مطالعه وزن مخصوص چوب بسیار دقیق است. و باید به این موارد توجه داشت:

الف) وزن مخصوص حقیقی چوب

ب) وزن مخصوص ظاهری چوب

ج) رابطه وزن مخصوص با حجم حقیقی ماده چوبی

د) وزن مخصوص بحرانی(پایه)

ه) اهمیت دانستن وزن مخصوص چوب و همبستگی آن با سایر خواص

روش های اندازه گیری وزن مخصوص

در اندازه گیری وزن مخصوص با توجه به فرمول کل آن به دو عامل وزن و حجم چوب نیازمندیم. تعیین وزن نمونه تقریبا مساله ای نیست و به کمک ترازوهائی که می توانند تا 10/1 میلیگرم را نشان دهند، دقیقا قابل اندازه گیری است. برعکس در تعیین حجم چوب همواره دچار اشکالاتی می شویم که مربوطند به خلل و فرج این ماده و نفوذ مایعات مختلف در آنها، که در این صورت مجبوریم سطح نمونه مورد اندازه گیری را با موادی آغشته کنیم. به هر حال همین اشکال در تعیین حجم نمونه سبب پیدایش روش های مختلف در تعیین وزن مخصوص چوب شده است:

الف) روش حجمی

1.تعیین حجم به روش هندسی

2.تعیین حجم با حجم سنج جیوه ای

ب) روش وزنی

1.طریقه هیدرو استاتیک

2.طریقه اشباع کردن چوب (تعیین وزن مخصوص بحرانی)

ج) تعیین وزن مخصوص با روش رادیوگرافی

و اثرات آن بر چوبX1.پرتو

در چوبX2.جذب پرتو

3.اندازه گیری مقدار پرتو جذب شده

اندازه گیری وزن مخصوص

تغییرات وزن مخصوص چوب همانند رطوبت این ماده وابسته به مقدار رطوبت محیط، ساختمان مخصوص گونه و شرایط رویش درخت است:

الف)تغییرات وابسته بر رطوبت

در این حالت می توان گفت که وزن مخصوص چوب از صفر درصد رطوبت تا رطوبت حداکثر ممکن است تغییر کند.

ب) تغییرات و تقسیم بندی وزن مخصوص در بین گونه ها

موارد استخراجی که ممکن است در چوب وجود داشته باشند نظیر: صمغها، روغنها، تانن و مواد رنگی که غالبا در آب و حلالهای مواد آلی مثل اتر، الکل، گزیلل حل می شوند.

ج) تغییرات وزن مخصوص در یک گونه مشخص

عوامل زیادی می تواند در تغییر وزن مخصوص با چوب یک گونه دخالت کند. از آن جمله عوامل رویشگاه، نوع جنگلداری، سن درخت، جهت و قسمت های مختلف درخت (ارتفاع از سطح زمین، درون چوب و برون چوب، چوب بهاره و تابستانه، چوب شاخه یا تنه).

برگرفته از کتاب تکنولوژی چوب

Contact us

Middle East OFFICE 

No9, Isargaran Ave, Sadatabad, Tehran, Iran

Tel:(0098)2126742140

Tel:(0098)2126742159

Cellphone:(98)9123074931