خانه پیش ساخته بتنی

خانه پیش ساخته بتنی طرح البرز

 

 

 

 

 

 

 

 

نماهای این خانه پیش ساخته بتنی در این تصاویر نشان داده شده است:

 نماهای خانه پیش ساخته بتنی طرح البرزگالری تصاویر این حانه پیش ساخته در قسمت زیر وجود دارد و با کلیک روی آن می توانید تصاویر را در سایز بزرگ مشاهده نمائید:

خانه پیش ساخته بتنی طرح ارشا

خانه پیش ساخته بتنی طرح ارشا

 

 

 

 

 

 

 

 

نماهای این خانه پیش ساخته بتنی در این تصاویر نشان داده شده است:

 خانه پیش ساخته بتنی طرح ارشا

نماهای خانه پیش ساخته بتنی طرح ارشا بصورت یک طبقه:

خانه پیش ساخته بتنی طرح ارشا

گالری تصاویر این حانه پیش ساخته در قسمت زیر وجود دارد و با کلیک روی آن می توانید تصاویر را در سایز بزرگ مشاهده نمائید:

خانه پیش ساخته بتنی طرح الوند

خانه پیش ساخته بتنی طرح الوند

 

 

 

 

 

 

 

 

نماهای این خانه پیش ساخته بتنی در این تصاویر نشان داده شده است:

 نماهای خانه پیش ساخته بتنی طرح الوندگالری تصاویر این حانه پیش ساخته در قسمت زیر وجود دارد و با کلیک روی آن می توانید تصاویر را در سایز بزرگ مشاهده نمائید:

خانه پیش ساخته بتنی طرح آونگ

خانه پیش ساخته بتنی طرح آونگ

 

 

 

 

 

 

 

 

نماهای این خانه پیش ساخته بتنی در این تصاویر نشان داده شده است:

 خانه پیش ساخته بتنی طرح آونگ

 

گالری تصاویر این حانه پیش ساخته در قسمت زیر وجود دارد و با کلیک روی آن می توانید تصاویر را در سایز بزرگ مشاهده نمائید: