آربور چوبی مدل-AR03

آربور چوبی طرح AR03

نوع چوب : کاج سفید روسی اشباع شده

ابعاد ستون ها : 15*15 سانتی متر

ابعاد : مطابق نقشه ذیل - همچنین امکان سفارشی سازی مطابق درخواست وجود دارد

نوع رنگ: رنگ مخصوص فضای باز با بیش از 30 رنگ مختلف

پلان آربور چوبی

آربور چوبی مدل-AR02

آربور چوبی طرح AR02

نوع چوب : کاج سفید روسی اشباع شده

ابعاد ستون ها : 15*15 سانتی متر

ابعاد : مطابق نقشه ذیل - همچنین امکان سفارشی سازی مطابق درخواست وجود دارد

نوع رنگ: رنگ مخصوص فضای باز با بیش از 30 رنگ مختلف

آربور چوبی مدل-AR02

پلان:

پلان آربور چوبی

پرگولا چوبی-PR17

پرگولا چوبی طرح PR17

متراژ : 9 و 25 متر مربع

ابعاد : 3*3 متر مربع 5*5 متر مربع

مشخصات فنی پرگولا چوبی طرح PR09 :

نوع چوب : کاج سفید روسی اشباع شده

ابعاد ستون ها : 15*15 سانتی متر 20*20 سانتی متر

نوع رنگ: رنگ مخصوص فضای باز دارای تنوع 30 رنگ به انتخاب مشتری

آربور چوبی مدل-AR01

آربور چوبی طرح AR01

نوع چوب : کاج سفید روسی اشباع شده

ابعاد ستون ها : 15*15 سانتی متر

ابعاد : مطابق نقشه ذیل - همچنین امکان سفارشی سازی مطابق درخواست وجود دارد

نوع رنگ: رنگ مخصوص فضای باز با بیش از 30 رنگ مختلف

نقشه آربور

پرگولا چوبی-PR13

پرگولا چوبی طرح PR13

متراژ : 4 متر مربع

ابعاد : 2*2 متر مربع

مشخصات فنی پرگولا چوبی طرح PR13 :

نوع چوب : کاج سفید روسی اشباع شده

ابعاد ستون ها : 13*13 سانتی متر

ابعاد : 2*2 متر مربع

نوع رنگ: رنگ مخصوص فضای باز دارای تنوع 30 رنگ به انتخاب مشتری