امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

میدانیم که چگونه آب و دی اکسید کربن واکنش می دهند، چگونه انرژی نور خورشید و انرژی مولکولی واقع در درخت برای ساخت قند های ساده مصرف می شوند، چگونه اجزای ساختاری برای تشکیل سه پلیمر ساختمانی (سلولز، همی سلولز و لیگنین) مجتمع می گردند تا در مجموع 99-97 % چوب های مناطق معتدله و در حدود 90 % چوب های مناطق گرمسیری را تشکیل دهند. درصد کم باقی مانده، انواع گسترده ای از مواد است که در مجموع تحت عنوان مواد استخراجی شناخته می شوند که این مواد اهمیت قابل توجهی داشته اند.

سه پلیمر ساختمانی به صورت تصادفی آرایش نیافته اند بلکه درون سلول ها طوری مجتمع گردیده اند که مقاومت های کششی و فشاری را برای درخت به بیشترین حد رسانده و از واکشیدگی بیش از حد که در نتیجه جذب آب است جلوگیری نمایند. مقاومت ها و هدایت موثر مایعات از موارد مهم در سازماندهی سلول ها در یک درخت بزرگ و شدیدا در حال رشد می باشد.

درخت باید وزن خود را تحمل نموده، شرایط نامطلوب را نیز تحمل نماید و آب و مواد معدنی را به بالاترین شاخه ها منتقل نماید. این نیازمندی های ویژه به تنهایی در سطح سلولی برآورده نمی گردد، و برای حصول بیشترین کارایی ساختارهای تخصص یافته در چوب نیاز می باشد.

برگرفته از کتاب تخریب چوب آلات ساختمانی