امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

روش های فرآوری چوب در خانه های پیش ساخته چوبی

فرایندهای اشباع حفاظتی چوب

فرایندهای اشباع حفاظتی را می توان به دو دسته متمایز تقسیم کرد. دسته اول، اشباع بدون فشار (سطحی) می باشد که شامل قلم مو زنی، اسپری کردن، غوطه وری و یا خیساندن می باشد. این روش ها با برخی استثنائات متداولترین روش های حفاظت پس از نصب (در محل) بوده و کمترین میزان حفاظت را ایجاد می کنند.روشهای اشباع تحت فشار شامل ترکیبی از خلاء و فشار بوده و به صورت تجاری استفاده می شوند. با روش های تحت فشار می توان به حداکثر میزان حفاظت دست یافت.

ویژگی ها و نیازمندیهای یک حفاظت موثر

میزان حفاظتی که با یک ماده حفاظتی خاص و یک فرایند اشباع بدست می اید بستگی به چهار فاکتور دارد. این فاکتورها عبارتند از: سمیت، ماندگاری اثر ماده حفاظتی در برابر عوامل احتمالی بیولوژیکی، میزان ماده حفاظتی که در چوب نفوذ کرده (مقدار ماده حفاظتی خشک موجود در چوب نیز نامیده می شود) و عمق نفوذ ماده حفاظتی در چوب.

میزان سمیت نشان دهنده این است که آن ماده حفاظتی چه مقدار در برابر عوامل پوسیدگی قارچی، حشرات مخرب چوب و موجودات چوبخوار دریایی موثر است. برخی از انواع مواد حفاظتی یا برخی از ترکیبات و فرمولهای خاص که از چند ماده حفاظتی اثر بیشتری دارند. استانداردهای انجمن حفاظت گران چوب امریکا مواد حفاظتی موثر را تعریف کرده است.

جهت ایجاد حفاظت موثر چوب، ثبات و ماندگاری مواد حفاظتی هم حائز اهمیت هستند. مواد حفاظتی باید نسبت به آب شویی و تبخیر و همچنین تخریب شیمیایی و بیولوژیکی مقاوم باشند. اصطلاح ماندگاری عبارتی است که در حفاظت چوب استفاده می شود و نشان دهنده میزان ماده حفاظتی است که باید در یک حجم مشخص از چوب وارد شود تا استاندارد مربوطه تامین شود و این اطمینان را ایجاد کند که آن محصول مورد نظر، عوامل مختلف بیولوژیکی را دفع می کند.برخی از مواد حفاظتی نسبت به دیگر انواع از سمیت بیشتری برخوردارند و همچنین برخی از ارگانیزم های بیولوژيکی نسبت به دیگر انواع مقاومترند. بنابراین مقادیر ماندگاری مطلوب بسته به ماده حفاظتی و کاربرد نهایی چوب متفاوت است. میزان ماندگاری معمولا بصورت پوند بر فوت مکعب یا کیلوگرم بر متر مکعب بیان می شود و بوسیله استانداردهای انجمن حفاظت گران چوب امریکا تعیین و باید دقیقارعایت شود. چهارمین ویژگی مورد نیاز برای حفاظت موثر چوب عمق نفوذ ماده حفاظتی به داخل چوب است. وقتی که چوب با یک فرایند تحت فشار، اشباع می شود مواد حفاظتی از دو انتها و اطراف قطعه چوب به داخل آن نفوذ می کنند. الیاف موجود در مقاطع به راحتی اشباع می شوند و این امر برای کناره های چوب مشکل تر است. برخی چوبها مانند کاج های جنوبی راحت اشباع می شوند چون چوب انها عمدتا برون چوب است اما برخی مانند دو گلاس فر که عمدتا درون چوب است بسیار سخت اشباع می شوند. حتی با استفاده از بهترین فن اوری اشباع تحت فشار، نفوذ بیشتر از چند سانتی متر در اکثر چوبها مشکل است، در نتیجه قسمت داخلی چوب الات و تیرها و دیگر اعضا بزرگ چوبی نمی شوند. قسمت خارجی چوب اشباع شده برای قسمت داخلی که اشباع نشده به مانند یک لایه حفاظتی عمل می کند. هرگز نباید خللی بر این لایه وارد اید، در غیر اینصورت بخش های داخلی می توانند مورد حمله قرار گیرند. عمق نفوذ عموما به سانتی متر بیان می شود و بوسیله استانداردهای انجمن حفاظت گران چوب امریکا تعیین می شود که باید دقیقا عمل شوند. هنگامیکه این استانداردها برای گونه های سخت اشباع اعمال می گردد، از عمل شیارزنی برای عمق نفوذ مناسب توصیه می شود.

برگرفته از کتاب تخریب چوب آلات ساختمانی