امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سایر شیوه های اشباع چوب

در اشباع به روش خلاء هوای موجود در حفرات چوب با استفاده از یک پمپ خلاء خارج شده و سپس مواد حفاظتی جایگزین می شود. پس از این که مواد حفاظتی، خلل و فرج داخل چوب را پر کرده و خلاء از بین رفت، هوا با فشار اتمسفری خود باعث نفوذ بیشتر مواد حفاظتی می شود. حمام گرم و سرد روش دیگری است که به نام های اشباع تانک باز، روش جوشاندن و خنک کردن و فرایند حرارتی هم معروف است. در این فرآیند عموما از کرئوزوت و دیگر انواع روغن ها استفاده می شود، علت آن این است که مقادیر زیادی از محلول حفاظتی در طی حرارت دادن از تانک سرباز تبخیر نشود، گرچه در عمل از نمکهای محلول در آب نیز استفاده می شود. از این فرآیند برای اشباع مقاطع و طول تیرهای پوست کنی شده که در هوای آزد خشک شده اند استفاده می شود. اشباع مقطع تیر باعث حفاظت از آسیب پذیرترین قسمت آن می شود. با این فرآیند از قسمت برون چوب که غیر مقاوم است حفاظت می شود. در نتیجه، کاربرد این روش در بخش هایی از کشور است که احتمال خطر پوسیدگی کمتر بوده و یا در جایی که از تیرهای چوبی سدر، با مقاومت طبیعی درون چوبشان استفاده می شود. علاوه بر ان برای اشباع تیرک های حصارکشی، تخته ها و دیگر تولیدات چوبی، مخصوصا برای اشباع حجم کمی از چوب کاربرد دارد. چوب هایی که به روش حمام گرم و سرد اشباع می شوند، حتما باید کاملا خشک شده باشند.

فرآیند انتشار روشی برای اشباع چوب آلات مرطوب است. در این روش ماده حفاظتی شیمیایی از منطقه ای با غلظت بالا به سمت منطقه ای با غلظت کمتر در طی یک دوره پیوسته حرکت می کند. این روش سالیان درازی است که به طور محدود برای حفاظت چوب استفاده می شود.

فرآیندهای تحت فشار

در اشباع تحت فشار تجاری سه مرحله به طور عمومی باید اعمال شوند. این مراحل شامل آماده سازی چوب قبل از اشباع، مرحله اشباع حفاظتی و در آخر عملیات متعادل سازی با توجه به نوع شرایط اشباع در انتهای عملیات اشباع می باشد. هر کدام از این سه مرحله با توجه به نوع محصولی که ایجاد می شود ( مانند تخته، انواع تیرها، انواع چوب های مورد استفاده در پایه کوبی و چوب آلات مختلف )، استفاده نهایی آن محصول و نوع ماده حفاظتی مورد استفاده اساسا متفاوتند.

مرحله قبل از اشباع

وجود پوست بر روی چوب از خشک شدن آن و همچنین نفوذ مواد حفاظتی به داخل چوب جلوگیری کرده و باعث جلب موجودات حفار چوب و گسترش عوامل مخرب می شود. بنابراین تمام پوست مخصوصا در محصولات با مقطع گرد باید جدا شود. برای تیرک ها معمولا از ماشینهای رنده استفاده می شود. در بهار هر سال هنگامی که رشد تازه آغاز می شود پوست با سهولت بیشتری جدا شده و گاهی از تجهیزات دستی در ابعاد کوچک استفاده می شود. در مرحله بعدی و قبل از اشباع، چوب باید خشک شود تا نفوذ و نگهداری مواد حفاظتی رضایت بخش باشد. ساده ترین روش، خشک کردن در هوای آزاد است.

مرحله اصلی اشباع

فرآیندهای اشباع تحت فشار از معمول ترین روش های مورد استفاده برای اشباع عمیق چوب می باشند. این اشباع ها در یک سیستم رفت و برگشتی، یا به عبارت دیگر در سیلندرهای بسته ای صورت می گیرندکه در این حالت میزان نفوذ و ماندگاری مواد حفاظتی در چوب قابل به کنترل است. این سیلندرها معمولا بین 2/1 تا 3 متر قطر و تا 55 متر طول دارند.

عملیات پس از اشباع

بعد از اینکه چوب بوسیله روش های تحت فشار اشباع شد، بسته به شرایط خاص مصرف نهایی آن، دو فرایند اضافی دیگر نیز بر روی ان قابل اجراست، که یکی پاکسازی و دیگری اشباع حرارتی سطحی چوب است. هدف از این عملیات از میان بردن ماده حفاظتی و تثبیت ماده حفاظتی محلول در آب در چوب برای افزایش مقاومت به آبشویی می باشد. هردو فرآیند پاکسازی و تثبیت می توانند در سیلند اشباع انجام پذیرند.

مرحله پاکسازی مهم می باشد. بعد از مصرف مواد حفاظتی محلول در حلال های آلی، این فرآیند باعث از میان بردن ماده حفاظتی اضافی می شود، بنابراین نمای بهتری در محصول ایجاد کرده و کار کردن با آن را تسهیل می کند.

برگرفته از کتاب تخریب چوب آلات ساختمانی