امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فولاد مصرفی در سازه‌های پانلی به سه دسته شبکه جوش شده، برشگیر و میلگرد دسته‌بندی می‌شوند. هر یک از این انواع در سازه پانلی عملکردی مشخص دارد که باید مطابق عملکرد مورد انتظار، از ویژگی لازم برخوردار باشد.

1- شبکه جوش شده

شبکه میلگرد جوش شده با ماشین‌آلات تمام اتوماتیک ساخته می‌شوند. این شبکه متشکل از مفتول‌های طولی (تار) و عرضی (پود) از فولاد نوع 1A با قطر 6 میلی‌متر است که طی دو مرحله کشش و یک مرحله تنش‌زدایی به قطر 5/3 میلی‌متر می‌رسند. در مناطق مرطوب باید از مفتول‌های قطری گالوانیزه استفاده شود. ابعاد چشمه‌های شبکه میلگردها 80 ´ 80 میلی‌متر است. کنترل کیفیت از نظر جوش شبکه باید به طور کامل انجام شود. حداکثر تعداد نقص، دررفتگی و عدم اتصال قابل قبول تنها برابر با یک نقطه جوش در هر متر مربع پانل است. لازم است فولاد مصرفی در شبکه جوش شده از نوع سرد کشیده شده ساده (بدون آج) باشد.

نشانه‌گذاری

نشانه‌گذاری شبکه جوش شده فولادی به ترتیب زیر می‌باشد:

2S/1S/2F/1F شبکه
2L/1L

قطر مفتول تار = 1F

قطر مفتول پود = 2F

فاصله محور به محور دو پود متوالی از یکدیگر= 1S

فاصله محور به محور دو تار متوالی از یکدیگر= 2S

طول شبکه (تار)= 1L

عرض شبکه (پود)= 2L

مثال: شبکه جوش شده فولادی به طول 3000 میلی‌متر و عرض 1200 میلی‌متر با مفتول تار به قطر 5/3 میلی‌متر و به فاصله 50 میلی‌متر از یکدیگر و مفتول پود به قطر 5/2 میلی‌متر و به فاصله 80 میلی‌متر از یکدیگر به شکل زیر نشانه‌گذاری می‌شود.

50 / 80 / 5 / 2 / 5 / 3 شبکه
1200 / 3000

قطر اسمی مفتول‌های شبکه جوش شده از 5/2 میلی‌متر تا 6 میلی‌متر می‌باشد. در هر حال برای پانل‌های باربر چگالی عرضی مساحت مفتول‌های تار و پود (نسبت بسطح مقطع مفتول بر فاصله آزاد بین مفتول‌ها) نباید کمتر از 12/0 میلی‌متر اختیار شود.

قطر مفتول‌های تار با مفتول‌های پود می‌تواند متفاوت باشد، ولی در هر صورت قطر اسمی مفتول کوچک‌تر نباید از 60% قطر مفتول دیگر کمتر باشد.

ابعدد چشمه (فاصله بین دو تار یا دو پود متوالی) شبکه جوش شده در محدوده 40 تا 100 میلی‌متر می‌باشد، که چشمه به ابعاد 50 یا 80 میلی‌متر توصیه می‌شود. ابعاد شبکه بر حسب طول ناخالص تعیین می‌شود.

2- برشگیر

خاموت‌های برشی میلگردهایی هستند که دو شبکه میلگرد در طرفین عایق پلی استایرن را به هم متصل کرده و با توجه به زاویه و نحوه قرارگیری این عناصر، عملکرد 3 بعدی پانل را تأمین می‌کند.

ویژگی‌های فولادهای سرد اصلاح شده ساده (بدون آج) به کار رفته در برشگیر پانل به شرح زیر می‌باشد.

قطر برشگیر، فاصله برگشیرها در مقطع عرضی و زاویه برشگیر در مقطع طولی باید بر مبنای ظرفیت نیروی برش ناشی از خمش در پانل محاسبه گردد.

قطر برشگیر نباید بیش از 60% از قطر مفتول‌های تار یا پود اختلاف داشته باشد.

3- میلگرد

میلگردهای مصرفی در سازه پانلی از نوع آجدار، مشابه میلگردهای مصرفی در بتن آرمه بوده که مشخصات آن در آیین‌نامه بتن ایران درج گردیده است.

4- شبکه‌های اتصال

این شبکه‌ها در محل تقاطع دو دیوار عمود بر هم، دو دیوار کنار هم یا روی هم و در اتصال دیوار به سقف برای تأمین اتصال دو قطعه قرار گرفته و دارای اشکال متنوعی هستند.