خانه چوبی پیش ساخته 150 متری درگرگان
خانه چوبی پیش ساخته 150 متری درگرگان