خانه چوبی پیش ساخته 77 متری در خلخال
خخانه پیش ساخته چوبی 85 متری در طالش